Jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Świadczeniobiorcy objęci tą opieką nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne, wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy niezdolni do samo-opieki i samo-pielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów.

Dodatkowo nie są oni w ostrej fazie choroby psychicznej, nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych lub domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z dołączoną kartą oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.Dodatkowo informujemy że rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.